Holstgruppen AB

Integritetspolicy

Din personliga integritet

Din personliga integritet är viktig och är en självklarhet för oss, och vi tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar.

Den här Integritetspolicyn handlar om hur vi på Holstgruppen samlar in och behandlar personuppgifter från dig, och för vilka ändamål.

Här kan du också läsa vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan utöva dem.

Personuppgift och behandling av personuppgifter

En personuppgift är alla uppgifter om en levande fysik person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen.
I kontakt med oss kan du ge oss information direkt eller indirekt. Det kan vara:

 • Kontaktuppgifter och liknande personinformation. Namn, adress, mejladress, telefonnummer och personnummer. Även uppgifter som du förmedlar muntligt registreras i vår kunddatabas för att vi ska kunna ge bästa service.
 • Projekt som du beställt eller varit delaktig i via oss eller vid offertstadiet av projekt.
 • Material/maskintjänster. Det kan vara t ex offerter som du bett oss om , eller vid utförandet av tjänster.
 • När du använder våra tjänster kan vi även komma att samla in uppgifter som dessa:
 • Cookies och annan spårningsinformation. IP-adress, tidszon, webbläsarinställningar.
 • Vad gör vi med dina personuppgifter?
 • För att vi ska kunna hjälpa dig med vårt utbud av tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter för följande ändamål [laglig grund inom hakparentes]:
 • Vi upprättar avtalshandlingar och liknande dokument när du köper tjänster av oss, eller deltar i våra projekt. [fullgörande av avtal]
 • Vi tillhandahåller våra tjänster, och utför och förbättrar våra kundåtaganden. Exempel: marknadsföring, kundenkäter, eventinbjudningar. [intresseavvägning]
 • Vi kommunicerar med dig och ger dig den bästa service vi kan utifrån vår gemensamma historik. Exempel: nyhetsbrev, marknadsföring. [intresseavvägning]
 • Vi lagrar viss information under så lång tid som lag och praxis kräver. Exempel: kontrakt i ett visst projekt, fakturor. [uppfylla rättslig förpliktelse]
 • Vi gallrar och raderar när det behövs. [uppfylla rättslig förpliktelse]

Vad gör vi INTE med dina personuppgifter?

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt förmedla dina personuppgifter till tredje part utöver vad som anges i denna policy om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

Vilka andra kan dina personuppgifter komma att delas med?
Vi kan komma att dela dina uppgifter med utvalda tredje parter enligt beskrivningen som följer. Vi ser då alltid till att vidta alla rimliga åtgärder för att vara säkra på att dina uppgifter behandlas tryggt och säkert.


Leverantörer.

Vi kan komma att dela vissa av dina personuppgifter, främst kontaktuppgifter, med leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig.


Myndigheter.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt det.


Överföring till länder utanför EU/EES.

Vi gör generellt ingen överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om omständigheterna i ett enskilt fall kräver att vi överför personuppgifter till ett sådant land, t ex för att du som köpare eller säljare befinner dig där, kommer vi att inhämta berörda parters samtycke först, och/eller på andra sätt säkerställa att överföringen är laglig.


Överföring till tredje part.

Personuppgifter lagras och hanteras hos samarbetspartner såsom systemleverantörer, molntjänstleverantörer, webbyråer och liknande partner för att vi ska kunna utföra vårt arbete. Samtliga samarbetspartner har undertecknat avtal som säkerställer att de uppfyller alla lagkrav gentemot oss och dig som kund. Bl av har de sekretessåtaganden som skyddar dina uppgifter. 

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part på något sätt som står i strid med angivna ändamål och lagliga grunder.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas bara så länge som de är relevanta för vår kontakt. Vi genomför regelbundna gallringar för att se till att hålla lagringstiderna till ett minimum.

Vissa uppgifter kan sparas i upp till 7 resp 10 år, pga lagkrav på dokumentation av avtal och bokföringsåtgärder. Det gäller de uppgifter som förekommer i avtal, uppdrag och andra kontrakt, samt i fakturor och liknande bokföringsdokument.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt att:
 • Få ett kostnadsfritt registerutdrag i textform med de alla personuppgifter vi har om dig. En del uppgifter kan du även få i ett format som är lätt att elektroniskt överföra till en annan leverantör; det gäller främst uppgifter som du själv försett oss med (exempelvis kontaktuppgifter).
 • Rätta och komplettera dina uppgifter om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.
 • Få personuppgifter raderade ur våra register om de inte längre är nödvändiga för de syften de samlades in för. (Det kan finnas rättsliga skyldigheter i skattelagstiftning, bokföringslagar och penningtvättslagstiftning, som gör att vi kan vara tvungna att spara vissa uppgifter en längre tid. Exempel på sådana uppgifter kan vara ditt namn och personnummer om du ingått avtal med oss eller via oss, och fakturainformation.)
 • Invända mot att vi behandlar dina uppgifter, och tacka nej till direkt marknadsföring och eventuell automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.
 • Om du anser att vi inte har uppfyllt dina rättigheter enligt lagen, har du rätt att överklaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsärenden. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se.

Kontakta oss om frågor angående personuppgifter eller vår integritetspolicy

När det gäller frågor om personuppgiftsbehandling kan du mejla oss på info@holstgruppen.com

Personuppgiftsansvarig är Holstgruppen AB som har sitt säte i Jönköping, med org nr 559135-6794.

Telefon 036-15 00 99

Adress Holstgruppen AB, Box 3174, 550 03 Jönköping

Kontaktperson för vår personuppgiftsbehandling är Magnus Holst, 036-15 00 99, magnus.holst@holstgruppen.com

 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.

Den senaste versionen finns på vår webbplats www.holstgruppen.com.

Integritetspolicyn uppdaterades juni 2018.