Holstgruppen AB

Hållbarhet

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

I vår verksamhet arbetar vi med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi följer lagar och andra krav.

Kvalitetspolicy

Vi vill utföra och leverera entreprenad tjänster med noll fel.

Genom att arbeta som en lärande organisation mot angiva mål och med strävan mot ständiga förbättringar ska vi utvecklas till en fortsatt framskjuten position inom vårt bransch segment.

Detta gör vi genom att:

 • I varje enskilt projekt arbeta med stor öppenhet mellan alla inblandade och ta ansvar för utförandet och verka för goda relationer.
 • Förebygga att tänkbara avvikelser inträffar.
 • Ledningen anslår erforderliga resurser, ekonomiska och personella, för att utveckla och vidmakthålla systemet.
 • Uppfylla lagar och andra krav.
Aspö
Munksjöstaden - Holst Entreprenad AB
Förskola i Månsarp - Holst Entreprenad AB

Miljöpolicy

Miljösäkring är en strategisk uppgift för Holst Entreprenad AB och omfattar samtliga personalkategorier.

Företaget ska med utgångspunkt från marknadens krav och bolagets resurser och möjligheter arbeta för att erbjuda kunderna produkter och tjänster som utförs på ett miljöeffektivt sätt.

Begreppen miljö och kvalitéts säkring står för en helhetssyn i den totala verksamheten, det vill säga att företagets tjänster utförs med miljömässig uthållig teknik, rätt kvalitet och efter avtalade villkor.

Detta gör vi genom att:

 • Följa lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • Fortlöpande utbilda medarbetarna inom miljöområde.
 • Sträva efter att använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt.
 • Ständigt arbeta med förbättringar inom miljöområdet.
 • Förebygga förorening.

Arbetsmiljöpolicy

På Holst Entreprenad AB jobbar vi för att alltid se till arbetarnas säkerhet. Vi säkerställer varje arbetsplats för att kontrollera så att personalen inte utsätts för risker. För att eliminera negativ påverkan för den personliga hälsan arbetar företaget med:

 • Öka trivseln på arbetsplatsen.
 • Ge ökat inflytande för arbetstagare.
 • Personalen är delaktiga i beslut.
 • Uppfylla gällande lagstiftning.
 • Motverka kränkande särbehandling.
 • Arbeta med förebyggande åtgärder.
ISO-certifikat
nybyggnation av cirkulationsplats gcväg - holst entreprenad
Nya Asecs - Holst Entreprenad AB