logo

Kvalitetspolicy


Vi vill utföra och leverera entreprenadtjänster med noll fel.

Genom att arbeta som en lärande organisation mot angivna mål och med strävan mot ständiga förbättringar skall vi utvecklas till en fortsatt framskjuten position inom vårt branschsegment.

Detta gör vi genom att:

 • Implementera kvalitetsstänkande som ett naturligt inslag i arbetet inom hela organisationen.
 • I varje enskilt projekt arbeta med stor öppenhet mellan alla inblandade och ta ansvar för utförandet och verka för goda relationer.
 • Sätta upp mätbara mål för verksamheten vad gäller förbättringar inom kvalitets- och miljöområdet.
 • Följa upp och redovisa hur dessa mål uppfylls.
 • Ingripa och korrigera inträffade avvikelser och i möjligaste mån förebygga att tänkbara avvikelser inträffar.
 • Ledningen anslår erforderliga resurser, ekonomiska och personella, för att utveckla och vidmakthålla systemet.

 

Miljöpolicy


Miljösäkring är en strategisk uppgift för Holst Entreprenad AB och omfattar samtliga personalkategorier.

Företaget skall med utgångspunkt från marknadens krav och bolagets resurser och möjligheter arbeta för att erbjuda kunderna produkter och tjänster som utförs på ett miljö effektivt sätt.

Begreppen miljö- och kvalitetssäkring står för helhetssyn i den totala verksamheten, det vill säga att företagets tjänster utförs med miljömässigt uthållig teknik, rätt kvalitet och efter avtalade villkor.

Detta gör vi genom att:

 • Följa lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • Fortlöpande utbilda medarbetarna inom miljöområde.
 • Sträva efter att använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt.
 • Ständigt arbeta med förbättringar inom miljöområdet.
 • Förebygga förorening.

 

ISO Certifikat
- Klicka på bilden för mer info eller: här